open_science_uppsala

2024-03-15 Open Science Uppsala, ‘Kungliga Biblioteket’s ‘Guidelines for Open Science’ and responses’

USB

Short text/kort text

English

Friday 15th March 16:15-17:00 OSU leads a discussion about the Swedish Royal Library’s natio­nal guide­li­nes for promoting open science. More info at https://bit.ly/open_science_uppsala

Svenska

Fredag 15 mars 16.15-17.00 ledar OSU en diskussion om Kungliga Bibliotekets nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala

Longer text/längre text

English

Friday 15th March 16:15-17:00 OSU leads a discussion about the Swedish Royal Library’s natio­nal guide­li­nes for promoting open science.

On January 15th the natio­nal guide­li­nes for promoting open science in Sweden came out and can be found at https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2024-01-15-national-guidelines-for-promoting-open-science-in-sweden.html . For now, these guidelines are published in Swedish only. At this OSU event, we’ll translate and discuss these guidelines.

Open Science Uppsala is the local Open Science group, where one discusses about -duh!- Open Science. Open Science is a way to research with -among other things- goal of making research more reproducible. Each presenter talks about an aspect of Open Science, often illustrated with examples of his/her own interest.

Anyone who embraces the scientific method is welcome on praising and criticizing Open Science.

More info at https://bit.ly/open_science_uppsala

Svenska

Fredag 15 mars 16.15-17.00 ledar Open Science Uppsala en diskussion om Kungliga Bibliotekets nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Den 15 januari de nationella riktlinjerna för att främja öppen vetenskap i Sverige kom ut och finns på https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2024-01-15-national-guidelines-for-promoting-open-science-in-sweden.html . För närvarande publiceras dessa riktlinjer endast på svenska. Vid detta OSU-evenemang kommer vi att översätta och diskutera dessa riktlinjer.

Open Science Uppsala är den lokala Open Science grupp, var man diskuterar om -duh!- Open Science. Open Science är en väg att forskning med -bland annat- mål att göra forskning mer reproducerbar. Var föredragare pratar om en aspekt av Open Science, oft illustrerad med exempel av hans/hons egen interesse.

Varje en som omfamnar den vetenskaplig metod är välkommen om att berömma och kritiserar Open Science.

Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala

Presentations