open_science_uppsala

2024-06-14 Nicole Teroni, ‘Unlocking Access: Language, Literacy, and Learning in Open Science’

USB

:sweden: Kort text

Fredag 14 juni 16.15-17.00 OSU hälsar Nicole Teroni med föredrag ‘Unlocking Access: Language, Literacy, and Learning in Open Science’. Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala

:gb: Short text

Friday 14th June 2023 16:15-17:00, OSU welcomes Nicole Teroni with his presentation ‘Unlocking Access: Language, Literacy, and Learning in Open Science’. More info at https://bit.ly/open_science_uppsala

:sweden: Längre text

Fredag 14 juni 16.15-17.00 hälsar Open Science Uppsala Nicole Teroni med föredrag ‘Unlocking Access: Language, Literacy, and Learning in Open Science’.

‘Unlocking Access’ utforskar de väsentliga komponenterna för att göra Open Science verkligt inkluderande och effektfullt. I en tid där kunskapsspridning alltmer digitaliseras, står behärskning av språk, digital läskunnighet och kritiskt tänkande som portvakter för att få tillgång till vetenskaplig kunskap. Ur en pedagogs och språkspecialists perspektiv undersöker detta föredrag vikten av språkkunskaper och utbildning för att effektivt använda öppna vetenskapliga resurser. Är det möjligt att främja ett rättvisare och informerat samhälle genom att överbrygga tillgänglighet och expertis?

Open Science Uppsala är den lokala Open Science grupp, var man diskuterar om -duh!- Open Science. Open Science är en väg att forskning med -bland annat- mål att göra forskning mer reproducerbar. Var föredragare pratar om en aspekt av Open Science, oft illustrerad med exempel av hans/hons egen interesse.

Varje en som omfamnar den vetenskaplig metod är välkommen om att berömma och kritiserar Open Science.

Fler info på https://bit.ly/open_science_uppsala

:gb: Longer text

Friday 14 June 16.15-17.00 Open Science greets Uppsala Nicole Teroni with lecture ‘Unlocking Access: Language, Literacy, and Learning in Open Science’.

‘Unlocking Access’ explores the essential components for making Open Science truly inclusive and impactful. In an era where knowledge dissemination is increasingly digitalised, mastery of language, digital literacy, and critical thinking skills stand as gatekeepers to accessing scientific knowledge. From the perspective of an educator and language specialist, this talk examines the importance of language proficiency and education on effectively utilizing open scientific resources. By bridging accessibility and expertise, is it possible to foster a fairer, informed society?

Open Science Uppsala is the local Open Science group, where one discusses about -duh!- Open Science. Open Science is a way to research with -among other things- goal of making research more reproducible. Each presenter talks about an aspect of Open Science, often illustrated with examples of his/her own interest.

Anyone who embraces the scientific method is welcome on praising and criticizing Open Science.

More info at https://bit.ly/open_science_uppsala